Súbory Cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený. Udelený súhlas s cookie sa dá jednoducho odobrať pomocou nastavení na tejto stránke. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení – obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.

V našom prípade ide o analytické cookies zo strany Google Analytics a Facebook. Ďalej technická registrácia zákazníkov, pridávanie produktov do Košíka, medzi Obľúbené a do Porovnávača produktov tohto eShopu.

 


 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREVÁDZKOVATEĽ:

HOSHI s.r.o, Zábojského 1179/16 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 47947560,
je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Telefón: 0902 220 320
E-mail: donaska@hoshisushi.sk

Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov: Ing. Tomáš Cvengroš

Naše služby poskytujeme výhradne osobám starším ako 18 rokov.

PREČO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je najmä komerčná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom predaja tovaru na diaľku cez elektronickú komunikáciu ako je e-mail alebo vyplnený a odoslaný formulár na našej webovej stránke. Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje aj pre účely uzatvorenia samotnej objednávky, dodanie tovaru, vedenia účtovníctva či vybavovania reklamácií.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAVAME?

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do formulárov na našich webstránkach, prípadne registráciou alebo keď sa prihlasujete na odber e-mailov / newsletterov. Údaje, ktoré spracovávame:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • adresu,
 • identifikačné údaje – Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH,
 • IP adresu a cookies.

AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás, napr.:

 • komunikáciou s nami,
 • registráciou na našej webstránke,
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti,
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára na našej webstránke.

V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb.Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • advokátske a právne kancelárie
 • znalci a súdni znalci
 • inkasné spoločnosti a exekútori
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracovaní a dodaní objednávky poskytnuté aj poštovej, kuriérskej či prepravnej spoločnosti.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté: TatraVEA, s.r.o. (IČO-47452005), Barion Payment Inc. (ID-25353192), ReMax Courier Service, spol. s r.o. (IČO-35825456), Slovenská pošta, a.s. (IČO-36631124), Zásielkovňa s. r. o. (IČO-48136999).

AKÉ PRÁVA MÁTE AKO DOTKNUTÁ OSOBA?

Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame a informácie o účele ich spracúvania, o identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov.

Máte právo na vymazanie, prenos a na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220.

Máte právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby.

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A ICH OPRAVU

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Uchovávame osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na výkon práv a povinností počas trvania zmluvného vzťahu a následne v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach.